Ons pedagogisch project

We verwachten van onze ouders dat ze achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan.

Hieronder vindt u een beschrijving van ons pedagogisch project, dat gefundeerd is op 5 belangrijke pijlers.

 

1. Een schooleigen Christelijke identiteit

2. Een stimulerend opvoedingsklimaat en doeltreffende aanpak

3. Een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod

4. De ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

5. De school als gemeenschap en organisatie

 

1 Werken aan een schooleigen Christelijke identiteit

 

Onze school is een Christelijke school en maakt deel uit van de parochie.

Via verhalen en activiteiten willen we onze kleuters kennis laten maken met de figuur van Jezus en de waarden van het Christelijk geloof. Wij willen onderwijs aanbieden vanuit een Christelijk mens en wereldbeeld, naar een eigen pedagogische aanpak en maatschappelijke situering. 

 

De waarden waar wij veel belang aan hechten zijn;
 

Respect voor de eigenheid van elke kleuter

Solidariteit voor elkaar

Respect en zorg voor mens en natuur

Vreugde om het leven en de schepping

Vriendschap en geborgenheid

 

Er zijn doorheen het jaar momenten op school waarop onze identiteit uitdrukkelijk ter sprake komt o.a. viering rond de christelijke feestdagen, catechesemomenten, e.a.

Maar ook in andere activiteiten zijn er kansen om de christelijke inspiratie te verwoorden en te beleven. Ook daar willen we zeker ruime aandacht aan schenken. Wij willen godsdienst op een geïntegreerde manier aan onze kleuters meegeven.

Van onze ouders en kleuters verwachten wij dat ze loyaal zijn tegenover het geheel van de geloofsopvoeding die wordt gebracht. 

 

Wij willen in onze school oog hebben voor de 3de en 4de wereld. Daar waar mogelijk zal daar aandacht aan geschonken worden en zal er ook inzet getoond worden om deze thema’s aan bod te laten komen op een voor kleuters begrijpbare wijze.

 

Wij willen ons onderwijs aanbieden aan velen, dit is in de samenleving vandaag de dag geen gemakkelijke opdracht meer. Wij staan open voor alle kinderen die naar onze school toekomen

maar we willen kinderen opvoeden met een christelijke levensstijl voor ogen. De onderlinge verschillen in onze school mogen daarin ook tot uiting komen.

Wij kiezen voor het zijn van een dialoogschool waarin zowel een klare eigenheid als een brede openheid wordt nagestreefd. We staan op een waarderende wijze open voor verschillen tussen de eigenheid van kinderen en hun culturen. Wij kiezen ervoor om in gesprek de katholieke inspiratie naar voren te schuiven, tegelijkertijd vinden we de andere godsdiensten levensbeschouwingen en culturen waardevol en gaan we hiermee in dialoog.

Dit is een zaak van dialoog en teamwerk tussen alle schoolmedewerkers en ouders. De katholieke dialoogschool is een school waar dialoog en levensbeschouwelijke relflectie op de eerste plaats komen. Waar mensen bereid zijn om te leren aan elkaar en van elkaar om zo elkaar te verrijken.

 

 

2 Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat, een doeltreffende aanpak

 

Kleuters moeten zich thuis voelen op school en graag komen. Het welbevinden van de kleuters laat ons niet los. Wij hechten er dan ook erg veel belang aan dat ze zich sociaal emotioneel goed voelen.

 

Verder geloven we in de groeikracht van elke kleuter en willen we verder bouwen op de innerlijke ontwikkelingsdrang van elk kind. Dit door te zorgen voor een klimaat waar alle kinderen zoveel mogelijk geprikkeld en uitgedaagd worden om zelf tot oplossingen te komen.

 

We zijn als team steeds op zoek naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden. Dit wordt dan ook op regelmatige basis geëvalueerd, besproken en bijgestuurd waar nodig.

De leraar heeft oog voor het ontwikkelingsniveau en de ervaringswereld van elke kleuter. Het aanbod van de activiteiten sluit daarom ook aan op hun behoeften en belangstelling.

 

3 Werken aan een degelijk en samenhangend onderwijsaanbod 

 

Bij onze taak als opvoeder en onderwijzer, willen we zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van de totale persoon.

 

Dit houdt in dat naast de verstandelijke ontwikkeling, ook veel aandacht gaat naar

muzische, manuele en lichamelijke vaardigheden. De kinderen krijgen ruime kansen om expressie en creatieve ontwikkeling ten volle uit te bouwen.

Ze worden gestimuleerd om hun eigen gevoelens op verschillende vlakken te uiten en hierdoor ook hun sociale ontwikkeling verder uit te bouwen.

 

We hebben, als school, oog voor een logische samenhang. 

De ontwikkelingsdoelen en groeilijnen doorheen de kleuterjaren worden als referentiebron gehanteerd om een continu leerproces op gang te brengen waarbij alle aspecten van ontwikkeling aan bod komen. (Motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal- emotioneel, cognitieve ontwikkeling)

 

Wij streven er steeds naar om aan te sluiten bij de belangstelling en leefwereld van onze kleuters.

 

4. Werken aan de ontplooiing van elk kind vanuit een brede zorg

 

Elke leraar streeft ernaar een vertrouwenssfeer te scheppen, waarin iedere kleuter zich ‘thuis’ voelt en aanvaard wordt, ongeacht zijn uiterlijk, sociale of culturele achtergrond.

 

Via de zorgverbreding gaat er extra aandacht naar de zwakkeren en kansarmen. Ook de hoogbegaafde kleuter trachten we een aangepaste begeleiding te geven.

Wekelijks komt er een zorgleraar in de klas om kleuters die extra begeleiding kunnen gebruiken op te volgen.

 

De kinderen worden opgevolgd via een uniform kindvolgsysteem, zodat mogelijke problemen tijdig opgespoord kunnen worden.

Elk trimester vindt er ook een groot overlegmoment plaats waarbij de klasleraar, zorgteam, directie, turnleraar en CLB samen zitten om eventuele problemen bij te sturen.

Indien nodig kan door al deze maatregels interne of externe hulp ingeroepen worden.

 

We trachten voldoende communicatie op gang te brengen tussen school en ouders over de ontwikkeling van uw kleuter. 

5 Werken aan de school als gemeenschap en organisatie

 

Binnen het team streven we naar een vlotte communicatie in een sfeer van openheid en wederzijds respect. Inspraak en samenspraak zijn hiervoor belangrijk. Alle leraren maken tijd voor oudercontacten. Ouders vormen een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling van de kinderen en in het geheel van de school.

Er wordt getracht ouders te betrekken in het schoolgebeuren bij allerlei activiteiten in de klassen.

 

Het team legt prioriteiten vast die aansluiten bij de noden van de school en evalueert die samen.

Teamleden krijgen de kans hun vakbekwaamheid verder uit te bouwen en te verdiepen door het volgen van nascholingen of gebruik te maken van begeleiding.