Schooluren en aanwezigheid

Wij verwachten van onze kleuters dat ze steeds tijdig aanwezig zijn op de school. Na 9.00u mogen onze leraren geen kleuters meer binnenlaten. Zij vallen dan niet meer onder de schoolverzekering. 

Dit tenzij de ouders vooraf aan de school de afwezigheid van hun kleuter laten weten met een verklarende reden.

 

Wij verwachten van onze ouders dat zij de school vóór 9.00u verwittigen bij afwezigheid van hun kleuter.

De afwezigheid van uw kleuter op school heeft gevolgen voor het verkrijgen van de schooltoeslag en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daarom zijn wij als school ook verplicht om de afwezigheden door te geven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich als ouder niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij eventuele problemen. Wij zullen dan samen naar een gepaste aanpak zoeken.

 

Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school om recht te kunnen hebben op een schooltoeslag:

1ste kleuterklas: minstens 150 halve dagen op school zijn.

2de kleuterklas: minstens 185 halve dagen op school zijn.

3de kleuterklas: minstens 290 halve dagen op school zijn.
 

De leerplicht vanaf 5 jaar met ingang van 1 september 2020.

 

In de 3de kleuterklas dient uw kleuter 290 halve dagen aanwezig te zijn op school. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden.  Op het einde van kleuteronderwijs zal de klassenraad van de school een advies geven of de kleuter het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen aanvatten. Indien bij een ongunstig advies de ouders het kind toch willen laten starten in het lager onderwijs, dan kan dit enkel als de klassenraad van de lagere school hiermee akkoord is.  Dit betekent evenwel ook dat kleuters met een ongunstig advies enkel worden toegelaten tot het lager onderwijs , mits deze kleuters een taaltraject doorloopt.  Daartoe organiseert de school een taalbad of een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. Dit kan een voltijds traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds taalbad werd doorlopen.

Kinderen die een jaar langer in het kleuteronderwijs blijven, zijn dus ook leerplichtig en moeten elke schooldag aanwezig zijn. 

Start schooldag

Voormiddag: van 8.35u tot 12.10u

Namiddag:   van 13.30u tot 15.30u

 

De schoolpoort is ‘s morgens open om 8u en ’s middags om 13.15u. U kan kiezen uit twee ingangen. Er is een ingang aan de grote grijze poort of u kan binnen via het kleine poortje langs de parking van het cultureel centrum. Dit kleine poortje is alle dagen open met uitzondering op dagen dat het gesneeuwd heeft. U kan ’s morgens van beide ingangen gebruik maken. 

Wanneer u uw kleuter komt halen kan u enkel binnen langs de grijze poort en verlaat u de school via de uitgang aan de parking van het CC/bib.

 

Kleuters die ’s middags niet kunnen afgehaald worden, kunnen op school blijven eten.

Ze eten dan in het eigen klaslokaal onder toezicht van de leraar en spelen nadien buiten onder begeleiding van het toezichtpersoneel. Bij erg slecht weer wordt er met de kleuters binnen gespeeld.